För Boende

 
För att föreningen ska fungera på bästa sätt finns följande punkter som underlättar för det gemensamma boendet. Det mesta handlar om sunt förnuft medan annat kan vara bra att känna till.
 
Punkterna gäller med hänvisning till föreningens stadgar.
 
Föreningen och vårt boende blir vad vi gör det till, det gäller trivsel så väl som kostnader!
 
Andrahandsupplåtelse
Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand kräver godkännande av styrelsen.
Tillståndsansökan för andrahandsuthyrning finns här.
En kopia på kontraktet mellan andrahandshyresgästen och bostadsrätts-innehavaren ska lämnas till styrelsen. Vad som sagts ovan gäller också för hyresrättsinnehavare.

 

Korttidsuthyrning
All form av korttidsuthyrning, till exempel uthyrning via AirBnb eller liknande, är att betraka som en andrahandsuthyrning och det krävs en formell ansökan samt ett godkännande från styrelsen för att få hyra ut.
Fullständig policy för korttidsuthyrning finns här.
Ansökan och kontrakt finns under "Andrahandsupplåtelse".
 
Anslagstavlor
I varje port finns en anslagstavla där både boende och föreningen kan sätta upp meddelanden som är intressanta eller viktiga för de boende.
 
Balkonger
 
Barnvagnsrum
Barnvagnsrummen finns på källarplanet i respektive hus. Vid mån av plats kan de även användas till barncyklar.
 
Cyklar
De cykelställ som finns utanför båda portarna och cykelrummen är gemensamma för boende i vår förening. Då utrymmet är begränsat kan det vara en bra idé att förvara en cykel som inte används regelbundet i eget förråd eller på annat ställe. Barncyklar förvaras i barnvagnsrummen i mån av plats där.
 
El
Elförbrukningen i varje lägenhet bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Avläsningen sker automatiskt. Säkringar finns i respektive lägenhet. Skulle de inte funka att återställa (ibland måste man trycka tillbaka dem ordentligt för att sen slå på dem), kontakta någon i styrelsen för att kolla huvudproppen i husens elskåp. Det finns extra proppar att byta och vi behöver ingen extern hjälp för det.
 
Föreningsarbete
Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi ska få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, delta på årsstämman och ställa upp för inval i styrelsen.
 
Felanmälan
Riksbyggen har fått fortsatt förtroende för att sköta den Administrativa/Ekonomiska förvaltningen, dvs frågor gällande pantsättningar, hyresavier, mm. Riksbyggen når man på 0771-860 860.
Stockholms DriftTeam AB har fått förtroendet för att sköta den tekniska förvaltningen av vår fastighet. Stockholm DriftTeam AB hanterar felanmälan för gemensamma utrymmen samt felanmälan för bostadsrättsägare enligt listan nedan (se även stadgarna), det som står på listan är fel som föreningen bekostar. Man kan självklart kontakta och felanmäla annat hos Drifteam men då som bostadsrättshavare blir man själv debiterad denna kostnad.
 
Du som hyr din lägenhet kontaktar Stockholms DriftTeams felanmälan oavsett fel inne i din lägenhet. Om felet har orsakats av exempelvis en felaktig installation kommer hyresgästen att debiteras för kostnaden. Därför är det viktigt att man alltid anlitar en fackman. Se ordnigsregler punkt 8.
  
Felanmälan till Stockholms DriftTeam AB görs dagtid mån - fre 07.00-16:00 på
08-749 40 30. Ska föreningen stå för kostnaden måste felanmälan gå via någon i styrelsen.
  
Jour
JOUREN nås utanför dagtid (se ovan), helger dygnet runt samt officiella helgdagar och vissa aftnar på 070-566 76 68.
 
Till Jouren ringer man in "alla fel inom fastighetsdrift som direkt kan innebära skada eller risk för skada på fastighet, person eller egendom". Den tekniska förvaltaren äger rätten att själv eller i samråd med kontaktperson i styrelsen bedöma om ärendet omfattas av jour eller ej.
Observera att det verkligen handlar om akuta fel när du kontaktar jouren då det kostar föreningen extra varje gång denna tjänst anlitas. Eventuellt kan onödiga utryckningar debiteras bostads/hyresrättshavaren i efterhand.
 
 
Åtgärdslista Bostadsrättsinnehavare 
 
Om du äger din lägenhet står du själv för reparationer och underhåll*. Även du kan anlita Stockholms DriftTeam, men de kommer då att fakturera dig för det utförda arbetet.
 
* Med undantag för nedanstående som föreningen gemensamt tar kostnaden för:
 
- Ompackning av blandare och kranar.
- Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till wc.
- Justering av radiatorventiler.
- Avstängning av stam för blandarbyte.
- Byte av namnskylt. Beställs av styrelsen, föreningen äger en skrivare för namnskyltar.
- Byte av huvudsäkring.
 
Hissarna felanmäls till styrelsen, se Hissar.
GDPR (källa: Riksbyggen)
Den 25 maj 2018 börjar det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. 

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

• Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

• Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

• En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv.
BRF Studierektorn 1 följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen på mail [javascript protected email address].
 
Grillning
Föreningen har en gemensam grillplats mellan husen. Gör alltid ren grill och galler efter användning.
 
Grovsopor
I våra grovsoprum hanteras tidningar, färgat och ofärgat glas, elavfall och grovsopor. På Stockholm Stads hemsida hittar ni information om övrig återvinning. Föreningen har ingått avtal med Ragn-Sells om hämtning av grovsopor och återvinning.
 
Det är förbjudet att ställa grovsopor utanför grovsoprummen. Det är inte heller tillåtet att slänga byggnadsmaterial i grovsoprummen.
 
Observera att Ragn-Sells tillämpar extradebitering vid hämtning av övrigt material eller när grovsopor inte placerats i rätt kärl. En kostnad som tas gemensamt av föreningen. Är det fullt vänta tills efter tömning.
 
Hemförsäkring
Se över din hemförsäkring. Försäkring för bostadsrätt ska innehålla bostadsrättstillägg.
 
Hissar
Hissarna felanmäls till styrelsen. Historiskt har hissdörrarna varit känsliga så var rädd om dem när ni ställer upp dörrarna. Dra eller tryck inte för hårt.
 
Husdjur
 
Hushålls-sopor
Två nedsänkta sopkärl är placerade mellan husen. Samma nyckel som används till port samt grovsoprum används till sopkärlen. Föreningen har avtal med Stockholms stad om hämtning 1 gång/vecka, för närvarande på tisdagar. Vid problem med sophämtning kan deras kundcenter kontaktas på 08-508 465 40. Brf Studierektorn 1’s kundnummer är 1060049.
 
Det är förbjudet att placera hushållssopor utanför sopkärlen.
 
Hyror och avgifter
Dessa administreras av Riksbyggen. Avgifts- och hyresavierna skickas ut via post en gång per kvartal alternativt via e-faktura/autogiro. Betalning sker i förskott.
 
Hänsyn
När man bor i ett flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra för att det skall bli trivsamt. Man ska visa omtanke gentemot sina grannar samt vårda och vara rädd om sin lägenhet och övriga delar i fastigheten.
 
Ljud från din lägenhet får inte störa kringboende. I trapphus och övriga gemensamma utrymmen ska in-, utpassering och samtal inte ske i högre volym än i samtalston i omsorg av övriga grannar. Det blir förstås extra viktigt att tänka på under sen kvällstid. Om du ska ha en fest med många gäster är det klokt att i god tid meddela detta för grannarna. Man brukar säga att det finns en oskriven lag om att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00. Det innebär dock inte att du dagtid exempelvis kan spela musik hur högt som helst. Skyldigheten att visa hänsyn gäller hela dygnet.
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att man för den skull inte ska behöva smyga på tå för att man bor i ett flerfamiljshus. Använd helt enkelt sunt förnuft och visa hänsyn.
 
Kabeltv
Föreningen har Comhem som leverantör. 
 
Odlingslotter
Föreningen har odlingslotter som kan brukas av lägenhetsinnehavare i föreningen. Kontakta styrelsen eller någon i trädgårdsgruppen om du är intresserad av att ställa dig i kö.
 
Köksfläkt
Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. Den enda utrustning som får anslutas till ventilationen är enheter som endast har ett spjäll, men ingen fläkt. En kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket, men den får inte anslutas till ventilationen. Se även Ordningsregler punkt 8.
 
Namnskyltar
Styrelsen hanterar ändringar av namnskyltarna i portarna och på lägenhetsdörrarna. Föreningen äger en etikettskrivare.
 
Nycklar
Port- och källargångsnyckel
Till de gemensamma utrymmena finns det en separat portnyckel och en separat källargångsnyckel. Portnyckeln går endast till entrén och det är olika nycklar till U31 respektive U35. Dvs portnyckeln till U31 passar inte i U35 och tvärtom. Källargångsnyckeln går till grovsoprummet, cykelrummet, barnvagnsrummet och till källargången (dock ej till källarförrådet). Det är olika nycklar till U31 respektive U35 samt olika nycklar beroende på om man har källargången till höger eller vänster (med hissen i ryggen).
  • Port- och källargångsnycklar beställs hos Stanley i Skarpnäck via styrelsen. Mejla till [javascript protected email address] så fyller vi i formuläret som ska innehålla kontaktuppgifter, personnummer och vilka nycklar som ska kopieras, vi behöver numret som står på dem. Därefter får ni själva hämta hos Stanley där ni legitimerar er på plats. Beställaren bekostar nyckel, inte föreningen.
 
Lägenhetsnyckel
Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för sina egna lägenhetslås/nycklar. Det gäller även sitt eget källarförråd och lås till fönster och altandörr för de som har lägenhet på bottenplan.
  • Lägenhetsnycklar beställs hos Bysmeden i Västberga, tag med senaste avgiftsavin och legitimation för att hämta på plats. Beställaren bekostar nycklarna själv, inte föreningen.
 
Ombyggnationer
 
Styrelsen tar gärna emot köksluckor eller garderobsdörrar i gott skick från originalinredningen som du tänker slänga.
 
Ohyra
Föreningen har via försäkringsbolaget Trygg-Hansa avtal med Nomor AB. Se även Ordningsregler punkt 14.
 
Parkeringsplatser
I föreningen finns 15 parkeringsplatser utan el. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att ställa dig i kö.
 
Portar
Portarna får inte ställas upp efter att de låsts på kvällarna. Håll innerdörren stängd. Den håller värmen och agerar även som brandskydd.
 
Rökning
 
Styrelsen
Styrelsens ledamöter väljs av föreningsmedlemmarna under årsmötet. Förteckning över styrelsemedlemmar finns uppsatta i portarna. Styrelsen kan även kontaktas via [javascript protected email address]
 
Snöskottning
Underentrepenör till Stockholms DriftTeam AB skottar utanför våra portar.
 
Städdag
Årligen hålls en eller två gemensamma städdagar som brukar hållas av trädgårdsgruppen. Datum meddelas minst en månad i förväg. Vid varje städdag kommer vi gemensamt fram till vad som ska göras. 
 
Trapphus
Städning av trapphusen utförs av Smart Trappstädning. Se anslag i portarna. Se även avsnitt Utrymningsvägar.
 
Uteplatser
Till de åtta lägenheterna på bottenvåningarna i båda husen tillhör varsin uteplats. Lägenhetsinnehavarna ansvarar för skötsel av tomt inklusive eventuell häck. Inga träd eller buskar får stå närmare huset än 1,5 meter. Det är för att skydda fasaden.
Markiser/Solskydd
Avtal för installation av markis finns att ladda ner här på hemsidan. Kontakta gärna styrelsen för mer information om vilka regler som gäller.

Haga Solskydd AB erbjuder 10% rabatt till alla våra boende på hela deras sortiment. 

Utrymningsvägar
I entré, trapphus och källargångar ska inte cyklar, barnvagnar eller andra föremål förvaras eftersom det både innebär en säkerhetsrisk (brandrisk och hinder vid utrymning) och förhindrar städning. Se även Ordningsregler punkt 9.
 
Trädgårdsskötsel
Boende tar ett gemensamt ansvar för skötsel av gräsmattor och planteringar mellan husen och framför portarna (inte lotterna samt tomterna som respektive lägenhetsinnehavare själv tar hand om). Det är fritt fram att använda våra gemensamma gräsklippare och trädgårdsredskap som finns i trädgårdsförrådet. Planteringarna sköter vi vid gemensam städdag och när andan faller på.

Var och en tar själv hand om sitt trädgårdsavfall. Innan Valborg kan också trädgårdsavfallet lämnas på majbrasan.

Ett trädgårdsförråd med redskap och gräsklippare finns för alla boende. Vid användning av gräsklippare för privat bruk får ni fylla på bränsle. I dagsläget är det brukare av odlingslotterna och lägenhetsinnehavare på bottenvåningarna som har nycklar, detta ska ses över så att alla som önskar ska kunna ha en egen nyckel.

 
Tvättmaskiner
Föreningen har ingen gemensam tvättstuga. Föreningen tillhandahåller tvättmaskiner dock ej torktumlare till sina hyresgäster (hyresrätter). Bostadsrättsinnehavare ansvarar för egen tvättmaskin. Se även Ordningsregler punkt 3 och 8.
 
Valberedning
Inför årsstämman sammanställer valberedningen sitt förslag till ny styrelse. Är du intresserad att arbeta i styrelsen kontaktar du valberedning, se förteckning i portarna.
 
Årsstämma
En gång om året kallar styrelsen bostadsrättsinnehavare till årsstämma, som för närvarande hålls i maj. Det är av största vikt att så många som möjligt kommer på årsstämman då det är där som medlemmar har möjlighet att rösta inför eventuella beslut. Kallelse till årsstämma meddelas medlemmar tidigast fyra och senast två veckor innan mötet. 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)